Universidad de Vigo (logo)

Procedementos

Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
MC-05  Medición da satisfacción dos grupos de interese
Anexo 1: Informe de resultados de satisfacción propios do centro/titulación

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

AC-0104 P1 Accesos e admisión
AC-0201 P1 Matrícula
AC-0401 P1 Expedición de títulos

Docencia (DO)

Xestión de programas formativos

DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación

 

Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1. Plan de promoción do centro
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado
Anexo 1. Plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade

 

Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas
Anexo 1. Seguimento da Información Pública

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

PE-01 P1 Xestión do PAS
PE-02 P1 Xestión do PDI
Anexo 1: Ficha de formación

Xestión documental (XD)

XD-01 Control dos documentos
XD-02 Control dos rexistros

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos