Universidad de Vigo (logo)

Prácticas en Empresas da Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo

As prácticas en empresas teñen como finalidade a preparación do noso alumnado para o exercicio profesional, ao achegarlle un coñecemento real das tarefas e do funcionamento da empresa, e facilitarlle así a súa futura incorporación ao mercado laboral.

Conscientes da enorme importancia que para o alumnado ten adquirir experiencia profesional, a Escola Universitaria de Estudos Empresariais (E.U.E.E.) inclúe as prácticas en empresas como materia obrigatoria en todas as súas titulacións (grao e mestrados), o que significa que o centro lle garante a todo o seu estudantado a posibilidade de acceder a unha práctica adecuada nunha empresa. Isto supón unha indubidable vantaxe para os nosos titulados e tituladas, que poden achegar certa experiencia profesional nos procesos de selección de persoal. As titulacións nas que as prácticas non son obrigatorias non garanten oferta suficiente de empresas de acollida.

Entre as vantaxes que para o alumno ou alumna supón realizar as prácticas externas en empresas podemos mencionar:

 • Ter unha primeira toma de contacto co mundo laboral: aprender a realizar tarefas e a desenvolver comportamentos e actitudes, vencer inseguridades etc.
 • Reforzar os coñecementos adquiridos na aula mediante a súa aplicación en contextos reais de traballo.
 • Detectar as fortalezas ou debilidades dos seus coñecementos, actitudes e personalidade co fin de actuar sobre elas e orientarse profesionalmente.
 • Ampliar o seu currículo coa experiencia profesional, tan demandada polas empresas nas súas ofertas de emprego.

Pero a decisión de incluír as prácticas externas en empresas con carácter obrigatorio xustifícase non só pola posibilidade de garantir unha práctica adecuada a todo o alumnado, senón que tamén obedece a criterios sociais e académicos:

 • A ampla aceptación que esta actividade formativa ten entre o estudantado, ao encararse como un bautismo profesional, o que contribúe a madurar a traxectoria profesional futura, superar inseguridades técnicas e actitudinais e afrontar a transición ao mercado de traballo contando coa bagaxe de certa experiencia profesional. A práctica representa a profesionalización dos estudos realizados.
 • A relevante proporción de alumnado que permanece na empresa tras a finalización das prácticas. Os últimos estudos realizados polo centro mostran que entre o 20 % e o 25 % do estudantado continúa na empresa tras finalizar a práctica, ben sexa cunha bolsa ou a través dun contrato laboral. Dito doutro xeito: moitas empresas empregan as prácticas como período de proba e socialización e, en todo caso, os empregadores/as valoran positivamente a súa realización por parte das persoas candidatas.
 • A información de retorno que lles proporcionan aos/ás docentes as tarefas que o alumnado desenvolve, as demandas de competencias que formulan as empresas etc. Neste sentido, as prácticas contribúen a mellorar a relación entre a Universidade e a empresa.

A Escola Universitaria de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo ten unha longa tradición de prácticas en empresas e institucións de ámbito local e autonómico, xa obrigatorias no plan de estudos actual. O número de convenios subscritos –máis de 500– permite asegurar que todo o alumnado conte cunhas prácticas externas adecuadas ao perfil da titulación.

Actualmente son máis de cen os alumnos e alumnas que cada ano realizan as prácticas. Xa que logo, neste momento, a diferenza entre convenios subscritos e estudantes dispoñibles permite afinar especialmente os criterios de asignación. Desde logo valórase fundamentalmente a idoneidade da práctica, pero a situación exposta permite tamén coidar aspectos tales como a proximidade, a preferencia do alumnado, a atención a necesidades especiais etc.

O centro realiza a asignación de estudantes a empresas de acordo con criterios como:

 • A nota media do expediente
 • Número de créditos superados
 • Distancia da área de residencia á empresa etc.

De acordo coa normativa xeral da Universidade de Vigo e específica do propio centro, os alumnos e alumnas disporán dun titor/a na empresa e outro/a no centro para planificar e supervisar ambos as actividades do/a estudante.

Ademais, e debido á importancia que o centro atribúe a esta actividade, a Escola Universitaria de Estudos Empresariais conta cunha subdirección de Relacións Empresariais, encargada da xestión de convenios, xestión das prácticas (ofertas das empresas e das solicitudes do alumnado e asignación ás empresas de acordo cos criterios establecidos), asignación de titores/as académicos, organización de probas de avaliación, así como mediación ante calquera conflito ou desaxuste que puidese xurdir.

O alumno/a será para todos os efectos estudante da Universidade de Vigo, polo que terá a asistencia sanitaria cuberta polo seguro escolar (a empresa queda eximida do pagamento de cotizacións á Seguridade Social). Igualmente calquera remuneración que a empresa lle conceda ao alumno/a, terá a condición de bolsa de axuda ao estudo. En todo caso, e como reforzo da seguridade na súa estancia na empresa, poderase subscribir un seguro en previsión de accidentes para cubrir calquera continxencia.

Ademais, a Fundación Universidade de Vigo xestiona as prácticas de empresa que ofertan as empresas e institucións. Calquera estudante da Universidade de Vigo pode realizar prácticas nunha empresa ou institución antes de terminar os seus estudos. Por iso é polo que se denominan prácticas preprofesionais.

Na Páxina Web da Fundación Universidade de Vigo o alumnado pode informarse das convocatorias de prácticas en vigor. Ademais, as prácticas referidas ás titulacións impartidas na Escola Universitaria de Estudos Empresariais (EUEE) da Universidade de Vigo publícanse nun espazo reservado para iso no taboleiro de anuncios. Así, recomendámoslles aos alumnos e alumnas interesados que consulten periodicamente o devandito taboleiro.

Na convocatoria especifícase:

 • O nome da empresa ou institución que oferta as prácticas.
 • O período durante o cal transcorrerán estas.
 • A dedicación diaria requirida para que se cumpran.
 • Os requisitos que debe reunir a persoa candidata. Por exemplo: estar cursando determinada titulación e superar unha porcentaxe do plan de estudos.
 • O importe da bolsa, se a houbese.

Non convén esquecer que para calquera estudante da Escola Universitaria de Estudos Empresariais (EUEE) da Universidade de Vigo, sexa cal for a titulación que curse, o propio centro proporcionaralle unha práctica adecuada, polo que non é necesario que o alumno/a a localice a través da Fundación Universidade de Vigo.

En calquera caso, se o alumno ou alumna localiza a través da Fundación Universidade de Vigo unha práctica que lle interese, debe poñerse en contacto coa subdirectora de Relacións Exteriores da EUEE co fin de que, á vista das condicións da convocatoria, dea o visto e prace á práctica para que se poida aceptar como materia obrigatoria existente no plan de estudos.

Evidentemente, o alumnado que xa supere a citada materia pode realizar as prácticas xestionadas pola Fundación Universidade de Vigo que considere do seu interese pero, loxicamente, non terá os efectos académicos indicados; isto é, non se considerará como materia superada do plan de estudos.

A continuación móstrase información específica relativa ás prácticas en empresas tanto do grao coma dos estudos de posgrao.

Prácticas en Empresas do Grao en Comercio da EUEE

Prácticas en Empresas do Mestrado en Dirección de Pemes da E.U.E.E.

Prácticas en Empresas do Mestrado en Comercio Internacional da E.U.E.E.